Fundació Sunyer i Balaguer

La Fundació Ferran Sunyer i Balaguer (FFSB) va ser creada l’any 1983 en record d’aquest matemàtic català (1912-1967), i s’integrà a l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1991.

L’arxiu de la FFSB està integrat essencialment per les actes del Patronat de la Fundació i els documents annexos  (informes, memòries, correspondència, pressupostos i cartells, etc.), en els quals es pot trobar informació sobre els premis (“Ferran Sunyer i Balaguer” i “Matemàtiques i Societat”), borses d’estudis, publicacions i altres activitats de divulgació i educatives de la Fundació al voltant de les matemàtiques.

Descripció de la base de dades

Estructura. La base de dades s’estructura en dues categories relacionades entre elles: documents i premis, a més de donar informació sobre la tipologia dels documents, l’entitat productora, el lloc i la data, la descripció física, la descripció del contingut, observacions, i els personatges relacionats. La base se dades permet relacionar directament els documents i els premis amb els guanyadors, a més de donar informació sobre la seva publicació.

Volum. La base de dades disposa de cent vint-i-nou registres en la categoria de “Documents”, i de vint-i-nou registres a la categoria de “Premis”.

Cerca. Si voleu fer una cerca directa a la base de dades de la Secció de Ciències i Tecnologia és necessari  seguir l’enllaç que permet descarregar els fitxer comprimits. Per obrir els fitxers descarregats heu de instal·lar al vostre ordinador l’Access Runtime 2007 que permetrà obrir les bases de dades.

També podeu fer cerques simples per l’any i les persones als “Documents” i els “Premis”. A més es llisten els registres directament relacionats amb aquest ítems i amb les “Persones”.