Centre de Recerca Matemàtica

L’Institut d’Estudis Catalans creà, l’any 1984, el Centre de Recerca Matemàtica (CRM) amb l’objectiu de posar a disposició dels matemàtics catalans un centre d’investigació que estimulés la millora de la recerca matemàtica a Catalunya, mitjançant programes de visita de destacats científics, programes de recerca, cursos i seminaris a fi de facilitar als joves investigadors la seva participació activa.

Des que es va crear, el Centre de Recerca Matemàtica té la seu a l’edifici de la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el campus de Bellaterra. L’any 1997 el Govern de Catalunya va autoritzar l’adscripció del CRM a la Universitat Autònoma de Barcelona com a institut universitari.

L’any 2001 la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, va signar un conveni de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans per a la constitució del Consorci Centre de Recerca Matemàtica amb la finalitat principal de continuar amb l’activitat de recerca, formació i difusió de nous coneixements en l’àmbit de les matemàtiques i la col·laboració amb les universitats i institucions de recerca que ha estat desenvolupant el CRM.

La Resolució UNI/2260/2002, del 30 de juliol, donà publicitat a l’Acord de Govern del 9 de juliol de 2002, pel qual s’aprovaren la constitució del Consorci Centre de Recerca Matemàtica i els seus Estatuts.

Descripció de la base de dades

Estructura. La base de dades s’estructura en cinc eixos principals relacionats entre ells: visitants (investigadors), grups de recerca, publicacions, conferències i esdeveniments.

Volum. La base de dades sobre el CRM recull informació de 3.225 persones, 5.074 estades, 87 grups de recerca (dels quals 20 corresponen a programes de recerca ben definits, a partir del 2002), 4.881 conferències o seminaris, 1.027 ponències, 291 esdeveniments i 1.491 publicacions.

Cerca. Si voleu fer una cerca directa a la base de dades de la Secció de Ciències i Tecnologia és necessari  seguir l’enllaç que permet descarregar els fitxer comprimits. Per obrir els fitxers descarregats heu de instal·lar al vostre ordinador l’Access Runtime 2007 que permetrà obrir les bases de dades.

També podeu fer cerques simples per l’any i les persones als “Congressos”, els “Grups de recerca” i les “Publicacions”. A més es llisten els registres directament relacionats amb aquest ítems i amb les “Persones”.