El projecte

L’any 2011 es van complir 100 anys d’història de les Matemàtiques a l’Institut d’Estudis Catalans (1911 – 2011), una història amb persones i accions que de manera diversa i al ritme de l’esdevenir social i polític de Catalunya, Espanya i el món van permetre que, en alguns moments de la primera meitat del segle xx, aquesta ciència ocupés un lloc important en la societat i incidís en la seva manera de veure’s a si mateixa i de veure el món, fins a integrar-s’hi definitivament. Els matemàtics catalans i els visitants, més o menys il·lustres, han tendit ponts i han obert canals de comunicació bidireccional real i efectiva. Les activitats desenvolupades per aquests, secundades o no pels governs catalans o espanyols, es van erigir en certs moments com a fites d’identitat nacional, de la capacitat de participar en el repte científic, i han produït un gran desenvolupament de les matemàtiques a Catalunya, més en uns camps que en uns altres, que ha desembocat en una activitat contemporània diversa, plenament integrada en l’àmbit científic internacional, i que segueix edificant la història i el present d’aquesta disciplina.

Aquest projecte, engegat el maig del 2012, pretén donar visibilitat a aquesta història, a aquests personatges i esdeveniments, i donar accés al material documental relacionat amb les matemàtiques generades i difoses per l’IEC o amb la seva participació. Els resultats d’aquest projecte haurien d’animar i promoure l’estudi i la reflexió i donar-hi suport, tant en termes historiogràfics com de comunitat investigadora o de la incidència de les contribucions impulsades per l’activitat de l’Institut en el món científic i tècnic a través dels matemàtics, dels grups de recerca i les institucions vinculades, així com l’impacte social d’aquestes iniciatives en l’ensenyament, en la vida cultural, en el desenvolupament econòmic, etc.

Caldrà seguir treballant per complementar i perfeccionar el material catalogat i trobar noves fonts, especialment pel període 1939-1975, en el qual la disponibilitat documental és molt escassa.